GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel bilgileriniz, aşağıda açıklandığı çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla DENİZCİLER PETROL ÜRN. SAN ve TİC LTD ŞTİ(YARDİMS) tarafından işlenebilir.
Bu konuda Sıkça Sorulan Sorular ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kişisel veri nedir?
KVKK uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veridir.

Kişisel verilerin “işlenmesi” ne demektir?
KVKK uyarınca kişisel verilerin işlenmesi “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem”dir.

DENİZCİLER PETROL ÜRN. SAN ve TİC LTD ŞTİ(YARDİMS)hangi tür kişisel verileri işleme tabi tutar?
Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat kapsamında, Sigorta Acenteliği yapan kurum ve kuruluşlar aracılığıyla veya şirketimizle yaptığınız sözleşmelere istinaden tarafınızca sağlanan ve/veya resmi kurum ve kuruluşlardan kanun kapsamında edinilen bilgiler işleme tabi tutulabilir.
Örneğin, kimlik bilgileri, irtibat adresleri, ehliyet bilgileri, ev; araç bilgileri, ticari işletme bilgileri, ev ve işyeri adres bilgileri gibi asistans hizmet paketinden faydalanmak için zorunlu olan bilgiler işlenebilir ve KVKK’da sayılan şartlar çerçevesinde koruma altında tutulur.

Kişisel verilerim hangi amaçla işlenir?
Acenteler aracılığıyla veya doğrudan şirketimizle yapacağınız sözleşmelere istinaden tarafınıza asistanslık hizmetinin sunabilmesi, asistans kapsamında haklarınızın alınabilmesi için kişisel bilgilerinizi işleriz.
Örneğin, Sigorta acenteleri veya brokerleri aracılığıyla size ürün ve hizmet sunmak, alacağınız asistans hizmet paketinin size sağladığı hakları kullanmanıza hizmet etmek, hizmetle ilgili dosyanızı açmak, sonuçlandırmak gibi işlemlerin her birisi için kişisel verilerinizi işlememiz gerekebilir; çünkü mevzuat uyarınca yerine getirmemiz gereken işlem sahibinin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; MASAK, Hazine Müsteşarlığı, GTB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgileri saklamak, raporlamak, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak gibi pek çok yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
Rıza Gerektirmeyen Haller; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla DENİZCİLER PETROL ÜRN. SAN ve TİC LTD ŞTİ nin(YARDİMS) hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde DENİZCİLER PETROL ÜRN. SAN ve TİC LTD ŞTİ(YARDİMS)’ ın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Kişisel verilerim kimlerle paylaşılır?
Kişisel verilerinizi:
DENİZCİLER PETROL ÜRN. SAN ve TİC LTD ŞTİ(YARDİMS), kişisel bilgilerinizi sadece aşağıda belirtilen yasal durumlarda ve yasal prosedürler çerçevesinde 3. Şahıslara açar:
a)Yasal mercilerden bu yönde bir talep oluşması halinde
b) DENİZCİLER PETROL ÜRN. SAN ve TİC LTD ŞTİ(YARDİMS)’nin mülkiyet haklarını korumak ve savunmak amacıyla
c) İşbu politikada geçen kabul ettiğiniz kurallar çerçevesinde
Bütün paylaşımlarımızın doğrudan veya dolaylı sebebi, sözleşmemizin gereğini yerine getirmek ve size daha iyi hizmet sunabilmektir.
Kişisel verilerim hangi yöntemlerle toplanır?
Kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Benim haklarım nelerdir?
KVKK’nın 11. maddesi gereği Şirketimize sözlü ya da yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini, anonimleştirilmesini isteme,
f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Haklarına sahipsiniz.
Bu kapsamdaki haklarınız KVKK’nın 1/4. Geçici Maddesi kapsamında 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
KVKK’ nun 11. maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle info@assistline.com.tr adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz.

GİZLİLİK İLKEMİZ:
Sayın Müşterimiz;

DENİZCİLER PETROL ÜRN. SAN ve TİC LTD ŞTİ(YARDİMS) ait yardims.com internet sitesinden yaptığınız hizmet alım esnasında paylaştığınız sadece isim soy isim, araç marka/model/plaka, telefon numaranız gibi hizmet alım sırasında gerekli olan bilgileriniz İş ortağımız REMO ASSİST dışında kesinlikle başka kurum veya kuruluşlarla paylaşılmaz. Sistemimizdeki bilgilerinizi sadece siz ve bilgileri giren acenteler görebilir ve değiştirebilirsiniz. Ödeme sırasında girdiğiniz kredi kartı bilgileriniz, 3D Secure sistemi ile siz ve bankanız arasında 256 bit SSL ile şifrelenerek gerçekleşmektedir. Kredi kartı bilgileriniz yardims ya da DENİZCİLER PETROL ÜRN. SAN ve TİC LTD ŞTİ(YARDİMS) tarafından saklanmaz veya kaydedilmez.